Úřední měření radonu v půdě i v budovách v Třebíči

Zajištění měření
dle domluvy

Měření provádíme
v Třebíči a okolí

Zajistíme
protokol

Proč měřit radon ve stavbách?

Pro získání stavebního povolení či kolaudace stavby, ale také pro vás samotné – pro vaše zdraví, ochranu a vhodnou investici do koupě nemovitosti…

Pro Vaše zdraví

Pro zdraví 49 % z celkového ozáření osob v ČR je způsobeno radonem a jeho produkty rozpadu. Při hodnotě OAR 100 Bq/m3 se riziko onemocnění rakovinou plic zvyšuje o 16 %. Z výsledků studií je cca 900 úmrtí ročně v ČR způsobeno radonem v domech.

Kvůli změnám a dokončeným novostavbám

Přesvědčte se, že protiradonová opatření ve stavbě jsou plně funkční a vaše investice do zdraví se Vám vyplatila. Provedení změny dokončené stavby, změna v užívání stavby, rekonstrukce. Při těchto žádostech o povolení na stavebním úřadu je měření OAR ze zákona povinné.

Koupě nemovitosti

Přesvědčte se, že kupujete „zdravou“ nemovitost. Náklady na ozdravná protiradonová opatření nejsou zanedbatelné.

Nařízení zákona

Podle zákona
Atomový zákon 263/2016 Sb., patagraf 98, 99
Vyhláška SÚJB, paragraf 97

Jak probíhá měření radonu v budovách?

Radon se měří již v postavených objektech, které kupujete či nabízíte k prodeji – rodinné domy, byty či výrobní haly. Měření je nutné provést v případě rekonstrukce a změny stavby, nebo pro získání kolaudace či státní dotace.

Posouzení plánu budovy

Podle situace a velikosti obytných a pobytových místností zvolíme jejich počet a vhodné umístění detektorů, popř. monitoru. Umístění se provádí dle aktuální metodiky.

Měření OAR

Detektory jsou umístěny po dobu 7 dní. Ve všech obytných a pobytových místnostech v 1. NP, popř. ve sklepě, pokud se tam nějaké nachází, a v 1/3 počtu v dalších nadzemních podlažích v RD, BD, atd..
S naším specialistou se domluvíte na režimu užívání, protože větrání a topení podstatně ovlivňují naměřené hodnoty.

Zpracování výsledků

Ze získaných dat vypočítáme OAR v Bq/m3 v jednotlivých místnostech.
Na základě vypočtených hodnot, které porovnáme s referenční hodnotou, účelu měření, popisu stavby a podmínek jejího užívání vystavíme protokol.

Protokol

Veškeré podstatné informace naleznete v námi vystaveném protokolu. Ten vzniká na základě určení objemové aktivity radonu v budově. S výsledky měření vás do podrobna seznámíme a zhodnotíme, zda je index radonu nízký, střední či vysoký.

Co získáte po změření?

Proč měřit radon na pozemcích?

Provést měření radonu v půdě je dobré zejména před započetím stavby. Měření se však užívá také k získání stavebního povolení, v případě že provádíte rekonstrukci budovy a hodláte rozšířit půdorys stavby. Je tedy nutné pro kolaudaci vaší stavby, jedná-li se o budovu s obytnými místnostmi. V neposlední řadě pak měření radonu slouží k získání státních dotací.

Určení vhodného místa

Radon bez použití protiradonových opatření proniká do stavby a způsobuje rakovinu plic.

Použití optimální izolace

Na základě zjištěných hodnot OAR a stanovení radonového indexu parcely navrhne projektant vhodné protiradonové opatření.

Vhodný pozemek

Můžete si vybírat! Pozemky mají různou koncentraci radonu. Přijedeme a změříme.

Nařízení zákona

Podle Atomového zákona každý, kdo navrhuje stavbu s obytnými nebo pobytovými místnostmi je povinen zajistit stanovení radonového indexu pozemku. Atomový zákon č.263/2016 Sb., paragraf 98, odst.1
Vyhláška SÚJB č.422/2016Sb., paragraf 96

Jak probíhá měření radonu v půdě?

Posouzení plánu parcely

Na základě zastavovací situace, půdorysu a velikosti stavby určujeme počet měřících míst.
Minimální počet je 15 rozmístěných v pravidelné síti, popř. dle situace.

Odběr vzorku

Odběr půdního vzduchu provádíme ze zatlučené duté tyče z hloubky 0,8 m velkoobjemovou stříkačkou. Po natažení půdního vzduchu, který obsahuje radon, je obsah převeden do přístroje a analyzován na místě. Pro vyhodnocení je nutné odebrat ze dvou míst z hloubky 0,8–1 m vzorky zemin pro stanovení plynopropustnosti zemin z odběrového horizontu.

Měření OAR

Vzorky půdního plynu analyzujeme v přístroji přímo na místě.
Vzorky zemin pro stanovení plynopropustnoti se odebírají a popisují do sáčků a jsou vyhodnoceny odbornou osobou.

Vystavení protokolu

Po provedení měření vystavíme protokol, který odpovídá platné legislativě a metodice měření.

Co získáte po změření?

Přejete si změřit koncentraci radonu v Třebíči?

Zavolejte nám a zajistěte si tak nejbližší volný termín pro Vás.

nebo zanechejte písemný vzkaz.

Nezávazně zjistit nejbližší volný termín:

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.